ثبت نام در سامانه:
اطلاعات فردی:
کد ملی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
شماره موبایل
تحصیلات
انتخاب کنید...
جنسیت
وضعیت تاهل
شهرستان
مشهد
انتخاب کنید...

نوع ثبت نام در سامانه:
نوع عضویت
انتخاب کنید...
آدرس محل زندگی

تصاویر مدارک هویتی:

فایل اسکن شده از عکس طلایه دار باید با مشخصات ذیل باشد:

فایل اسکن شده عکس 4*3 یا 4*6 که با فرمت jpg ذخیره شده باشد.
تصویر باید تمام رخ بوده و در سال جاری گرفته شده باشد
فایل اسکن شده باید فاقد تصویری جز چهره داوطلب باشد. ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه عکسدار و یا کارت گواهینامه و …. معتبر نیست.
تصویر باید فاقد هرگونه حاشیه‌های زاید باشد.
تصویر باید در جهت صحیح و فاقد چرخش 90 درجه یا 180 درجه و … باشد.
تصویر خواهران باید با حجاب اسلامی بوده و چهره شخص بطور کامل در تصویر مشخص باشد.
تصویر داوطلب باید واضح و مشخص باشد. اثر مهر و منگنه و سایر لکه ها سبب نامشخص شدن تصویر داوطلب می گردد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی