دوره های عمومی ( پیش نیاز کارت شناسایی طلایه داران)
 

یکبار قبولی در این دوره ها ( اخذ نمره 12 به بالا )، منجر به قرار گرفتن کاربر در پروسه ی صدور کارت و دریافت گواهینامه الکترونیکی قبولی می شود .

دوره های تخصصی 
 

دوره های آموزشی تخصصی برای موضوعات و مخاطبین خاص بوده و شرکت در آنها ارتباطی با صدور کارت طلایه داران ندارد و نهایتاً برخی از دوره ها منجر به صدور گواهینامه آموزشی شرکت در دوره می شود .

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی